• Unieke modellen
 • Kwalitatieve stoffen
 • Belgisch design
 • Levering 2 - 3 werkdagen
 • Retourneer binnen 14 dagen

algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:

 1. Algemene bepalingen:

De e-commerce website https://www.littledress.eu, eigendom van Little Dress bvba, Bienderstraat 25, 3910 Neerpelt, België met ondernemingsnummer 0655.867.082 en BTW nr BE0655.867.082 (“verkoper”, “wij”), biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel https://www.littledress.eu
moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

 1. Bestelling op https://www.littledress.eu

Een bestelling op https://www.littledress.eu wordt  slechts bindend voor de Verkoper nadat de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren. Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde Producten naar u zijn verzonden.

 1. Beschikbaarheid van producten

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

 1. Prijzen, verzendkosten en belastingen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Er kunnen zich mogelijk fouten voordoen in de op de website https://www.littledress.eu weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst. De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

 1. Betaling

De bestelde Producten kunnen enkel betaald worden mits voorafbetaling of met online betaling. Zodra we de betaling ontvangen hebben, gaan we over tot de verzending van de bestelde Producten.Voor de online betaling werken wij samen met CCV. We hebben geen enkele toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze klanten.

 1. Retourneren

Als u een Product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als klant en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

Voorwaarde is wel dat het Product niet gedragen is en niet beschadigd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Graag willen wij bij dit verzoek weten waarom U de zending wilt retourneren. Dit is om onze service in de toekomst verder te kunnen verbeteren. Indien we dit verzoek goedkeuren, zal u per e-mail de nodige instructies krijgen voor de retournering.

Hoe zorgvuldig wij ook te werk gaan, er kan wel eens mis gaan. Controleer altijd of het Product dat u hebt ontvangen het juiste is en dat het geen gebreken vertoont. Mocht dit wel zo zijn, dan moet u ons binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via email of telefonisch een verzoek tot retournering indienen.  Als het werkelijk om een verkeerde of gebrekkige zending gaat,  worden uiteraard ook uw verzendkosten vergoed en na correcte ontvangst van de retour zending het betaalde bedrag binnen enkele dagen op uw rekening teruggestort.

 1. Overmacht

We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

 1. Persoonsgegevens

De Verkoper respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door een Product te bestellen op https://www.littledress.eu , staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.

De Verkoper zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 1. Splitsbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 

 1. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Unieke modellen

Kwalitatieve stoffen

Belgisch design

Levering 2 – 3 werkdagen

Retourneer binnen 14 dagen

Volg Little Dress op Social Media

Volg Little Dress op Social Media

Betaalmogelijkheden

Met liefde geleverd door